Authors

Pages

 • li-icon About Us
 • li-icon Addiction Increase Due to Covid
 • li-icon Connect
 • li-icon Contact Us
 • li-icon Drug Program Fresno
 • li-icon Faq
 • li-icon Healing
 • li-icon Help/Work
 • li-icon Home
 • li-icon Hope
 • li-icon Light House Helps Women
  Addicted to Pain Killers
 • li-icon Light House Helps Women
  With Alcohol Addiction
 • li-icon Light House Helps Women
  with Benzodiazepine
  Addiction
 • li-icon Light House Helps Women
  With Cocaine Addiction
 • li-icon Light House Helps Women
  With Heroin Addiction
 • li-icon Light House Helps Women
  With Inhalant Addiction
 • li-icon Light House Helps Women
  With Marijuana Drug
  Addiction
 • li-icon Light House Helps Women With Methamphetamine
  Addiction
 • li-icon Light House Helps Women With Opioid Drug
  Addiction
 • li-icon Light House Helps Women With Sedatives Drug
  Addiction
 • li-icon Meet
 • li-icon Privacy Policy
 • li-icon Services
 • li-icon Testimonials
 • li-icon Thank you for your interest
 • li-icon Events
 • li-icon The Light House Recovery
  Program Annual Banquet

CONTACT US

The Light House Recovery Program Inc.
 • PO BOX 16461 Fresno, CA 93755
 • 559-222-4824
 • info@lighthousefresno.org

Testimonials